Onderzoek proces

HET ONDERZOEKSPROCES

De Rekenkamer volgt de ontwikkelingen in alle sectoren en bij de ministeries. Op basis van de ontwikkelingen en de hiermee verbonden risico’s stelt de Rekenkamer jaarlijks vast welke onderzoeken zij wil uitvoeren. De Staten kan ook een verzoek indienen om een bepaald onderzoek uit te voeren.

Voorafgaand aan het onderzoek wordt een onderzoeksvoorstel opgesteld, dat door het College wordt goedgekeurd. Vervolgens wordt het onderzoek aangekondigd bij de desbetreffende minister en de secretaris generaal.

De medewerkers van de Rekenkamer voeren het onderzoek op zorgvuldige en professionele wijze uit onder toezicht van een sectorleider. Hierbij worden de voorgeschreven kwaliteit standaarden in acht genomen.

De uitkomsten van het onderzoek worden vastgelegd in een rapport. Hierbij gaat de Rekenkamer zorgvuldig te werk. Voordat een rapport aan de Staten wordt aangeboden wordt het conceptrapport voor ambtelijk hoor en wederhoor aangeboden aan de secretaris generaal van het betrokken ministerie. Na de ambtelijke toetsing wordt het concept voor bestuurlijk hoor en wederhoor aangeboden aan de verantwoordelijke minister. De eventuele reactie van de minister wordt onverkort opgenomen in het rapport aan de Staten.