Video uitkomsten onderzoek Jaarrekening Curaçao 2015

JAARREKENING CURAÇAO 2015

Zijn de baten, lasten en balansmutaties rechtmatig en is zorggedragen voor een ordelijk en controleerbaar financieel beheer dat deugdelijk is weergegeven?