College

Het College bestaat uit drie leden, de voorzitter daaronder begrepen, met hieraan toegevoegd een secretaris. Ter vervanging van de leden zijn er ten hoogste drie plaatsvervangende leden. Benoeming van de leden vindt plaats op voordracht van de Staten voor de duur vijf jaar door de Gouverneur. De leden zijn terstond herbenoembaar. Het College bestaat uit vertegenwoordigers van de private sector.

Vacature | Plaatsvervangend Collegelid
Vacature | Plaatsvervangend Collegelid
Vacature | Plaatsvervangend Collegelid

De werkzaamheden van het College zijn geregeld in het Reglement van Orde (P.B. 2014 no. 8).